4564

شركت فرايند پژوهش و طراحى هندسه ناب، در زمينه طراحى، ساخت و نظارت در پروژه‌هاى معمارى و معمارى داخلى، گرافيك، طراحى صنعتى و ساخت مبلمان و اجزا سفارشى‌سازى شده و همچنين پروژه‌هاى پژوهشى و مطالعاتى مرتبط با زمينه‌هاى ذكر شده، مشغول به فعاليت است.

يكی از اهداف "ناب"، سفارشى سازى هر پروژه و اجزا آن، منطبق با نيازها و خواسته ها و محدوديت هاى تعريف شده مختص آن پروژه است. 

ما بر اين باوريم كه سادگى و خلوص در ايده پردازى، توجه عميق به تمام جنبه هاى پيدا و پنهان هر پروژه، پرداختن به جزييات و ابداع روشهاى اجرا، راهى است تا زيبايى، خلوص، منطق و كمال را در هر پروژه به تماشا بگذاريم.