خانه دروس

تاریخ۱۳۹۳
توضیحاتطراحی و تغییرات داخلی خانه سجادی
کاربریمسکونی
کارفرماآقای نوید سجادی
مکانتهران، پاسداران
مساحت۲۴۰ متر مربع
برنامهتغییر در جانمایی برخی دیوار‌ها، تغییر کامل سقف‌ها، طراحی داخلی خانه و مبلمان
خدماتطراحی داخلی، اجرا، نظارت و تدارکات
وضعیتاتمام پروژه

گذشته از همه جوانب زیباسازی این خانه، اصلی‌ترین ویژگی‌های این کار، دو چیز است:
اول به قواره کردن فضاهایی مغشوش و بسیار بی‌قواره و دوم سفارشی کردن آنها طبق مبانی فکری «ناب» و ظرافت‌های باب میل اعضای خانواده و با تمام جزییات.